Дневен център за деца с обучителни затруднения „Покров Богородичен“

Дневният център съдейства за изграждането на общество, което уважава различията и достойнствата на всички човешки същества. Дневният център по своята идеология признава и откликва на разнообразните нужди на децата с увреждания, задоволявайки както различните стилове, така и различните степени на обучение, като гарантира качествено образование на всички чрез подходящи учебни програми, организационни мерки, преподавателски стратегии и средства за партньорство със съответната общност.

В Дневния център децата със специални нужди получават необходимата допълнителна помощ, която гарантира ефективното им обучение. Дневният център е най-резултатният начин за изграждане на солидарност между децата със специални нужди и техните връстници.

Мисия

Интеграция на децата със специални нужди в общообразователните училища и обществото.

Подготовка на децата с увреждания да се присъединят към класовете на общообразователното училище.

Педагогика, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете.

Цели и задачи на центъра

Диагностика и изработване на индивидуална психолого-педагогическа програма за всяко дете.

Консултиране на родителите относно проблемите на децата и интеграцията.

Предлагане на конкретни начини за успешна самоподготовка в домашна обстановка.

 

Методика

Груповият отговорник в Дневния център е и ресурсен учител в общообразователното училище. Той придружава детето, което трябва да бъде интегрирано в училище. Същевременно психологът на Дневния център всеки ден осъществява психологически мониторинг в общообразователното училище и участва в педагогическите съвети на общообразователните училища.

Предимствата на този модел са:

Висок процент на интеграция на деца с увреждания.

Постигането на добро взаимодействие между Дневния център и държавните институции.

Положителното влияние върху учителските колективи в училищата, с които работи Дневният център.

Комплексните услуги в Дневния център за деца със специални нужди.

 

Работа с родителите

Същевременно, докато специалистите работят с децата, фамилен терапевт провежда семейна терапия. Целта е родителите да бъдат насърчени активно и практически да създават нови полезни умения за самостоятелен и независим живот на детето с увреждане, както и да решават семейните проблеми, възниквали от състоянието на детето им.

Екип

Екипът е съставен от висококвалифициран, млад и амбициозен персонал от специални педагози, психолог, логопед, арт-терапевт, фамилен терапевт и медицинска сестра.

База

Дневният център разполага с добре уредена база, позволяваща оптимално ниво на обучение и обгрижване – четири класни стаи, логопедичен кабинет, салон за лечебна физкултура, столова, компютърен кабинет и дворна площ.

Прием на деца

В Дневния център се обучават и подготвят деца в начална училищна възраст от 6 до 12 години, както и индивидуални педагого-психологически консултации на деца със специални нужди от 12 до 18-годишна възраст.

Дневният център приема деца с различни увреждания, както и с обучителни и адаптивни проблеми:

Деца на възраст от 6 до 12 години от помощните училища, със следните състояния: синдром на Даун, аутизъм, епилепсия, умствена изостаналост, глухота, микро- и хидроцефалия, обучителни затруднения (алалии, дизартрии).

Деца с различни обучителни проблеми, които Дневният център реинтегрира в общообразотелните училища.

Деца с множество увреждания, които се обучават на елементарни умения и навици за самообслужване.